Tradiční podoby a funkce muzeí procházejí v posledních letech zásadními proměnami, které se postupně začínají prosazovat i u českých institucí. Systémové nastavení nicméně u nás novým přístupům příliš otevřené není a klíčové impulsy přicházejí od jednotlivých iniciativ, nicméně bez příležitostí ke vzájemné komunikaci a sdílení podnětné praxe.

Vznikající platforma zastřešená muzeem NaFilM si klade za cíl zajistit dosud chybějící komunikační vazby, podpořit inovace a redefinovat zažité hranice uvažování v oblasti českého muzejnictví. Sdružuje instituce z celého území ČR, které díky ní mohou společně sdílet progresivní přístupy k tvorbě expozicí a jejich edukačnímu využití. Otevírá tak prostor pro vzájemnou inspiraci, podporu a zpětnou vazbu mezi kurátory a edukačními pracovníky a také pro partnerskou spolupráci na společných projektech.

Základem výběru zapojených institucí je nejen netradiční způsob prezentace a komunikace vystavovaných témat, ale také typologická pestrost, jež překračuje tradiční formy muzeí a jejich systémově uplatňovanou definici. Platforma představuje otevřené pole, v němž zapojení účastníci s ambicí posouvat představy o moderní podobě muzea těží z jeho rozšiřujících se komunikačních a edukačních možností. Prostor expozice se specifickým přičiněním každého z nich i u nás stává novým mnohotvárným médiem s netušenými podněty pro zapojení a vnímání návštěvníka a v rámci platformy je klíčové tento potenciál zúročit. Aktivity jsou však určeny nejen členské základně, ale také širší odborné veřejnosti, aby byla pozitivně motivována k výraznějšímu zapojení do inovace našeho muzejního prostředí.

Hlavní činnost platformy představují následující body:

  • Podpora komunikace mezi institucemi, které se u nás aktivně podílejí na rozšiřování představ o podobách a funkcích muzea
  • Pořádání workshopů sloužících ke sdílení inspirace, problémů plynoucích z pozice muzeí typologicky se vymykajících nastavenému systému a ke vzájemné zpětně vazbě na nové projekty
  • Upevňování partnerství, přínosných společných projektů a efektivnějšího získávání podpory nejen z domácích zdrojů
  • Sběr a zpracování dat, která by napomáhala určit překážky pro inovace v rámci stávajícího systému i podpořit pozici progresivních institucí
  • Motivování dalších institucí k zájmu o nové a netradiční impulsy v muzejní komunikaci a edukaci

Hlavní iniciátor platformy:

NaFilM: Národní filmové muzeum
Muzeum, které vzniklo jako studentská iniciativa, si získalo pozornost nevšedním přístupem k zážitkové edukaci a novým možnostem prezentace filmových dějin. Expozice tvoří provázanou síť podnětů pro aktivní objevování vzniku a proměn filmového média, v níž se analogové interaktivní instalace prolínají s digitálními technologiemi. Díky spolupráci s evropskými institucemi na vývoji nových prostředků muzejní komunikace a neformální edukace přináší NaFilM do našeho prostředí impulsy, které stojí za to sdílet.

Členové platformy:

Sladovna Písek
Galerie hrou nápaditě oživila prostory staré sladovny v Písku a v českém kontextu představuje ojedinělý typ galerie zaměřené na hravé a inspirativní objevování světa kolem nás s důrazem na rozvoj vnímání, motoriky a kreativity dětí. Instituce je zapojena do evropské asociace Hands on! a díky tomu přináší do našeho prostředí nové podněty z oblasti neformální mimoškolní edukace.

Muzeum nové generace Žďár nad Sázavou
Ve žďárském zámeckém areálu našla domov expozice, která u nás představuje nový, v Evropě však již etablovaný typ muzea. Interpretační centrum poutavými multimediálními prostředky a promyšleným vedením návštěvníka představuje jedinečný příběh a kulturní hodnotu místa. Proměnlivá návštěvnická zkušenost těžící z rozmanitosti vjemů a scénografických efektů přináší řadu inspirací pro novou a živou tvář muzeí.

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
Muzeum představuje typ příspěvkové organizace, jež v oblasti edukace a prezentace sbírek přesahuje zažité přístupy regionálních muzeí. Středobodem muzea je expozice Princip baťa, podnětně a moderními prostředky prezentující fenomén obuvnického impéria. Zážitek z expozice obohacuje řada inovativních edukačních aktivit, jež živě vtahují do jedinečné historie Zlína.

Muzeum Hlučínska
Obnovené muzeum, které ztratilo své sbírky, umožňuje v nové expozici hledat identitu svébytného regionu a posilovat vztah místní komunity k minulé i současné tváří jejího rodiště. Instituce ukazuje následováníhodnou cestu pro moderní poslání regionálních expozic a neváhá pracovat s moderními prezentačními prostředky jako je virtuální realita.

Institut paměti národa
Unikátní typ expozice vyvíjený pro Instituty paměti národa propojuje nejmodernější způsob multimediální prezentace s příležitostí aktivně odkrývat a prožívat příběhy 20. století. Koncepce zážitku a imerzivní efekt rozšířené reality představují unikátní způsob, jak motivovat mladé generace k poznávání zásadních historických zkušeností.

Pevnost poznání Olomouc
Interaktivní muzeum s cílem popularizovat vědu a výzkum se díky úzké spolupráci s Palackého univerzitou vymyká běžným science centrům. Dává příležitosti kreativnímu a edukačnímu zapojení studentů z nejrůznějších oborů, věnuje prostor i společenským vědám a dynamicky rozvíjí možnosti neformálního vzdělávání.

2. Workshop sítě inovativních muzeí a institucí

Hostitelem druhého workshopu, který proběhl ve dnech 23. – 24. února 2023, se stal pardubický Institut Paměti národa. Zástupci zapojených institucí tak měli možnost se prostřednictvím jeho aktivit na poli kurátorství a tvorby interaktivních expozic seznámit se současnými progresivními přístupy k prezentaci historických témat s důrazem na mladé generace návštěvníků. První část workshopu byla věnována prezentacím jednotlivých členů sítě dotýkajících se živého zprostředkování historie v prostorech expozice či formou edukačních aktivit.

Účastníci se mohli seznámit s podobou a edukačním směřováním dokončovaného památníku Ploština, s projektem revidujícím stávající historickou expozici v olomoucké Pevnosti poznání v souladu s představou badatelského rozměru zkušenosti, či s nevšedním a imaginativním ztvárněním osudu J. A. Komenského v dětské galerii Sladovna. Každý z představených projektů byl podroben zpětné vazbě ze strany ostatních členů sítě.

Hlavní část programu se týkala zkušenosti účastníků s multimediální a imerzivní expozicí Institutu paměti národa, která představuje průkopnický počin svého druhu na našem území. Prázdný podzemní prostor oživovaný a zaplňovaný příběhy skrze pokročilé digitální prostředky zcela redefinuje zažitou podobu muzejní prezentace a zkušenosti. Otevřel se tak výrazný diskuzní prostor s názorovou konfrontací, který se týkal nejenom komunikační formy, ale i dramaturgie zvolených a svým způsobem reprezentativních příběhů. V průběhu diskuze rovněž zástupce Paměti národa seznámil ostatní účastníky s původní vizí sítě institutů a jejím praktickým naplňováním, které se vypořádává s limity a nutným přehodnocováním záměrů.

Druhý den workshopu umožnil porovnat zkušenost z expozice Institutu Paměti národa s dalším novým pardubickým prostorem pro připomínku pohnutých událostí 20. století. Setkání s kurátorem a edukátorkou Památníku Zámeček představilo jejich práci s multimediální prezentací a zprostředkováním skutečných příběhů, jež podněcují k hlubšímu přemýšlení o povaze a kořenech společensky se prosazujícího zla. Pracovníci památníku přítomné rovněž seznámili s edukačním uchopením obtížných témat s ohledem na různé věkové skupiny a také s prosazovaným přesahem školních programů k současným globálním zkušenostem obětí války a nesvobody.

Zobrazit fotogalerii


1. Workshop sítě inovativních muzeí a institucí

Zahajovací workshop platformy se konal 7. – 8. listopadu 2022 v Národním filmovém muzeu NaFilM. Zapojené instituce dostaly prostor vzájmeně představit své cíle, inovativní aktivity, současné výzvy a očekávání od konkrétní podpory v rámci nově vznikající sítě. Diskuze během dne byly rámovány tak, aby se dospělo ke společným tématům, které budou pro vzájemné sdílení v rámci platformy klíčové.

Odpolední blok byl věnován praktickému sdílení zkušeností a inspirace a zaměřil se na roli moderních digitálních technologií v rámci revize muzejní zkušenosti a edukačních prostředků. Muzeum NaFilM a Muzeum Hlučínska představili svůj nový vzdělávací obsah pro virtuální resp. rozšířenou realitu, který účastníci s ostatních institucí podrobili zpětné vazbě. Muzeum Hlučínska se zaměřilo na zhodnocení několika měsíců poskytování VR zážitku, který prohlubuje poznání specificky utvářené identity regionu, a v muzeích podobného rozsahu je stále překvapivým elementem.

Národní filmové muzeum, jež patří k průkopníkům VR technologie v našich muzeích, nabídlo exkluzivní příležitost vyjádřit se k testovacím verzím interaktivního obsahu v rozšířené realitě a především k nové verzi virtuální reality, která vznikla především pro posílení edukačního rozměru zážitku a bezprostřednějšímu propojování současného a raného diváctví. Tým NaFilM rovněž na procesu redesignu virtuální reality představil průběh a benefity zahraniční spolupráce s experty na interpretaci kulturního dědictví a vývojáři nové digitální platformy pro muzea Muse.ar. Diskuze navazující na prezentace technologií se dotýkala výhod a nevýhod jejich zapojování do muzejní zkušenosti, způsobů financování, motivačního efektu i úskalí jejich zavádění a zastarávání.

Druhý den workshopu mohli zájemci absolvovat prohlídku expozice muzea NaFilM, kde jim byla kurátory představena edukační koncepce a přístup k zážitkové expozici jako k progresivnímu komunikačnímu médiu. Prostor získalo i zhodnocení specifické práce se skupinovou interakcí školních skupin během prohlídek propojujících nevšední zdroje vjemů, aktivní objevování proměn média a kreativní výzvy.

Zobrazit fotogalerii

Chcete se zapojit?

Má vaše instituce zájem podílet se na inovaci českého muzejního prostředí? Realizujete nebo plánujete v současné době projekt, který překračuje tradiční přístupy uplatňované v našich expozicích či muzejní edukaci? Či se chcete nezávazně zúčastnit aktivit naší platformy?

Obraťte se na nás prostřednictvím mailu muzeum@nafilm.org

NaFilM, Jungmannova 748/30, Praha 1
telefon: +420 603 195 998